مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

معاون مراكز رشد سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی: توجه مخترعان به بازار کسب و کار و نیاز جامعه ضروری است

مهندس بختیاری گفت: متاسفانه مخترعان ما در قبل از اختراع و بعد از آن به تجاری سازی و صرفه اقتصادی توجهی ندارند.

1397/05/26
|
08:44
|

برنامه " مناظره علمی "رادیو گفت و گو با موضوع نخبگان و چالش های تجاری سازی اختراعات و در ارتباط تلفنی با مهندس حسین بختیاری معاون تجاری سازی پارک ها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی روانه آنتن شد.

مهندس بختیاری در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به چالش های نخبگان و تجاری سازی اختراعات آنها اظهار داشت: متاسفانه مخترعان ما در قبل از اختراع و بعد از آن به تجاری سازی و صرفه اقتصادی توجهی ندارند.

وی با بیان این مطلب افزود: نگاه مخترعان کشور ما در حین اختراع به بازار نیست و توجه ندارند که اختراع آنها در کجای بازار و اقتصاد کشور قرار می گیرد و اینکه چه نیازی را می تواند از صنعت و مردم حل کند.

مهندس بختیاری تأکید کرد: ما در رابطه با تجاری سازی نیازمند تحول اساسی هستیم. در حقیقت باید به نقش کارشناس اقتصادی در کنار هر ثبت اختراع توجه کرد و اختراعات را به سمتی برد که یک صنعت و بخش خصوصی به عنوان نیاز اعلام کرده باشد.

معاون تجاری سازی پارک ها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی بیان داشت: ارزیابی اقتصادی و فنی اختراع باید در جایی در کنار هم انجام گردد و به عنوان یک نیاز مطرح شده باشد. یعنی واژه اختراع را باید به فناوری نزدیک کنیم.

مهندس بختیاری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: متاسفانه بسیاری از مخترعان ما از دانش فنی کسب و کار در حین اختراع برخوردار نیستند. مسئله دیگر این است که در حین اختراع غروری به مخترعان دست می دهد که اجازه نمی دهد برای تجاری سازی اختراع خود تیم سازی از متخصصان کسب و کار کنند.

وی اضافه کرد: ایده ای که به ذهن یک مخترع می رسد همزمان به 15 نفر دیگر در دنیا نیز می رسد و زمانی آن ایده و اختراع ارزشمند است که به عنوان نوآوری اجتماعی در اختیار افراد قرار گرفته و از آن بهره برداری شود.

معاون تجاری سازی پارک ها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی گفت: میزان تجاری سازی فناوری های ما با مقاله های علمی که در دانشگاه ها تولید می شوند فاصله بسیار زیادی دارند. اثر این اختراعات و مقالات باید در زندگی مردم و رفاه و توسعه اقتصادی دیده شوند.

دکتر بختیاری مطرح کرد: ما در جهاد دانشگاهی در قالب پارک ها و مراکز رشد از هر فردی که اختراعی با قابلیت تجاری سازی دارد حمایت می کنیم.. بحث برانگیختن دانشجویان را نیز در دستور کار خود قرار دادیم و توانمندی و تخصص های آنها را جهت دهی می کنیم تا اختراعاتی با قابلیت تجاری سازی داشته باشند.

دسترسی سریع
مناظره