ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 12 آذر

پایدارسازی مشاغل با حمایت از كسب و كارهای خرد

1401/09/13
|
15:55

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، دكتر ابوالفضل عشقی(كارشناس اقتصادی) و خانم دكتر فاطمه رستم خانی(رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر توسعه كارآفرینی وزارت كار، تعاون و امور اجتماعی)

دسترسی سریع
ضرب سكه