ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

چگونه یك فرزند صرفه جو داشته باشیم؟

برنامه ضرب سكه با موضوع مدیریت انرژی درخانواده و كاهش هزینه ها

با حضور : دكتر داوود فدایی(استاد دانشگاه صتعتی امیركبیر و رئیس موسسه تحقیقات فناوران خورشیدپژوه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

1398/10/02
|
12:19
دسترسی سریع
ضرب سكه