ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

الزامات رشد و توسعه كشور

دكتر وحید یونسی (كار آفرین) در برنامه ضرب سكه، به بایدها و نبایدهای رشد و توسعه در یك كشور اشاره و با برشمردن این الزامات بر ضرورت رفع نقاط ضعف آن تاكید كرد.

1398/10/29
|
09:49
دسترسی سریع
ضرب سكه