اخبار انتخابات

ویژه برنامه های انتخابات

ویژه سردبیران

رویداد ها یا پدیدهای سیاسی و اجتماعی به عنوان یک مجموعه کلی از اجزا و واحدهای کوچکتری تشکیل یافته که حکم آجرهای یک ساختمان را داشته و وقتی بر روی هم قرار گیرند ساختمان را به وجود می آورند . به طور...

ویژه سردبیران

انعکاس و تحلیل رویداد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناسایی و بررسی متغیرهای موثر در وقوع آنها از اهداف این برنامه محسوب می شود. این برنامه هر روز به جز روز جمعه بصورت زنده از سال 12:05...

ویژه سردبیران

مهمترین موضوعات، محورها و سوالات مطرح شده در این برنامه : نگاهی به رویکرد های اقتصادی دولت درجهت مهار تورم و همچنین تلاش برای رسیدن به رونق اقتصادی/ راهکار های همکاری دولت و مجلس در شرایط حاضر در...

ویژه سردبیران

مهمترین موضوعات، محورها و سوالات مطرح شده در این برنامه : ویژگی‌های کاندیدای ریاست جمهوری از نگاه قانون اساسی با تمرکز در مفهوم رجال سیاسی و مذهبی/ نگاهی به انتخابات پیش رو و حضور مردم در صحنه به...