نظرسنجی شماره ۱

سایت پیش روی شما از ابتدای سال جاری با هدف تعامل بیشتر با مخاطب راه اندازی شده است به نظر شما در این هدف چقدر موفق عمل کرده است؟

%
25% a. خیلی زیاد
35% b. زیاد
9% c. متوسط
4% d. کم
27% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۳/۹/۱۵ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۲

از بین موضوعات ذیل موضوع مورد نظر خود را برای برنامه آینده مناظره رادیو گفت و گو انتخاب نمایید.

%
26% a. وضعیت حجاب در دانشگاه ها
10% b. کاهش جمعیت و پیامد های آن
28% c. معضل موسسات غیر مجاز مالی - اعتباری
36% d. جریان پول های کثیف مطرح شده از سوی وزیر کشور

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۳

از بین موضوعات ذیل موضوع مورد نظر خود را برای برنامه آینده مناظره رادیو گفت و گو انتخاب نمایید.

%
34% a. تبلیغ برندهای خارجی وتضعیف تولید ملی
58% b. تاثیرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد
8% c. باید و نبایدهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۲/۳ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۴

کدامیک از موضوعات ذیل را برای طرح در برنامه آینده مناظره رادیو گفت و گو مناسب می دانید؟

%
32% a. بازنگری در دروس علوم انسانی؛ بایدها و نباید ها
23% b. آسیب شناسی سیاست گذاری امور جوانان در کشور
35% c. شفافیت در هزینه های تبلیغات انتخاباتی
10% d. طلاق؛ بحران یا راه حل

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۴/۲۹ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۵

به زودی "برنامه زنده صبحگاهی"رادیو گفت‌وگو راه اندازی می شود.نیاز یا اولویت موضوعی خود را انتخاب نمایید.

%
44% a. موضوعات حوزه سیاسی
6% b. موضوعات حوزه اقتصادی
9% c. موضوعات حوزه اجتماعی
41% d. موضوعات حوزه علمی - فرهنگی

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۴/۲۰ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۶

کدامیک از موضوعات ذیل را برای طرح در برنامه آینده مناظره رادیو گفت و گو مناسب می دانید؟

%
32% a. بازنگری در دروس علوم انسانی؛ بایدها و نباید ها
23% b. آسیب شناسی سیاست گذاری امور جوانان در کشور
35% c. شفافیت در هزینه های تبلیغات انتخاباتی
10% d. طلاق؛ بحران یا راه حل

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۴/۲۹ منقضی شده است.

با سپاس از کاربران گرانقدر برای مشارکت در نظرسنجی موضوعات مورد نظر شما به ترتیب میزان امتیاز به شرح ذیل از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود:

- موضوع آسیب شناسی سیاست گذاری امور جوانان در کشور در مناظره اجتماعی یکشنبه ۹۴/۵/۴

- موضوع شفافیت در هزینه های تبلیغات انتخاباتی باید ها و نباید ها در مناظره سیاسی دوشنبه ۹۴/۵/۵

- موضوعبازنگری در دروس علوم انسانی باید و ها و نباید ها در مناظره علمی ۹۴/۵/۷ 

نظرسنجی شماره ۷

کدامیک از موضوعات ذیل را برای طرح در برنامه آینده مناظره رادیو گفت و گو مناسب می دانید؟

%
24% a. خصوصی کردن مدارس دولتی بایدها و نبایدها
24% b. دخانیات عرضه آسان، مقابله دشوار
6% c. بازنگری قانون استخدام شهرداری ها
29% d. مافیای واردات میوه به کشور
18% e. طرح استقلال دانشگاه ها بایدها و نبایدها

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۵/۷ منقضی شده است.

با سپاس از کاربران گرانقدر برای مشارکت در نظرسنجی موضوعات مورد نظر شما به ترتیب میزان امتیاز به شرح ذیل از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود:

- دخانیات عرضه آسان، مقابله دشوار  یکشنبه  ۹۴/۰۵/۱۱

- بازنگری قانون استخدام شهرداری ها دوشنبه ۹۴/۰۵/۱۲

- مافیای واردات میوه به کشور سه شنبه ۹۴/۰۵/۱۳

- طرح استقلال دانشگاهها بایدها و نبایدها چهارشنبه ۹۴/۰۵/۱۴

نظرسنجی شماره 8

بخش «گفت و گوها» با حداقل فاصله از برنامه و با هدف ایجاد فرصت مشارکت، برای مخاطبان به روز رسانی می شود. توفیق این بخش را چقدر می دانید؟

%
42% a. خیلی زیاد
23% b. زیاد
8% c. متوسط
15% d. کم
12% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره 9

در فضای سیاسی جامعه و تحلیل های متفاوت سیاسی، میزان توفیق برنامه گفت و گوی سیاسی را به عنوان برنامه ای نخبه گرا در ارائه تحلیلی شفاف و منطقی ، چگونه ارزیابی می کنید؟

%
27% a. خیلی زیاد
49% b. زیاد
5% c. متوسط
5% d. کم
14% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۶/۱ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره 10

بخش «گفت و گوها» با حداقل فاصله از برنامه و با هدف ایجاد فرصت مشارکت، برای مخاطبان به روز رسانی می شود. توفیق این بخش را چقدر می دانید؟

%
42% a. خیلی زیاد
23% b. زیاد
8% c. متوسط
15% d. کم
12% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره 11

هم افزایی رسانه ای یکی از مهمترین راهبرد های مقابله با جنگ نرم است؛ بخش «بازتاب» شبکه مجازی گفت وگو را چقدر هم گام با این راهبرد رسانه ای می دانید؟

%
58% a. خیلی زیاد
26% b. زیاد
0% c. متوسط
11% d. کم
5% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۷/۱ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۲

برای هر برنامه صفحه ای اختصاصی با هدف ایجاد اتاق فکر و تعامل با مخاطبان در نظر گرفته شده است، آیا این اقدام کمکی به این هدف می کند؟

%
41% a. خیلی زیاد
35% b. زیاد
18% c. متوسط
0% d. کم
6% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۷/۱۵ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۳

شبکه مجازی رادیو گفت و گو در راستای تعامل بیشتر با مخاطبان در نظر دارد امکان شرکت علاقمندان در گفت و گو ها را از طریق ثبت نام فراهم نماید. میزان موافقت خود با این اقدام را اعلام نمایید.

%
50% a. خیلی زیاد
26% b. زیاد
8% c. متوسط
3% d. کم
13% e. خیلی کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۸/۱۷ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۴

شما معمولا در چه ساعاتی شنونده برنامه های رادیو گفت و گو هستید؟

%
28% a. بین ساعت 6 تا 12
36% b. بین ساعت 12 تا 18
36% c. بین ساعت 18 تا 24

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۹/۲۲ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۵

برنامه گفت و گوی اقتصادی با هدف تحلیل ابعاد مختلف رویدادها و تحولات اقتصادی کشور تقدیم می‌شود، این برنامه را چقدر در هدف اعلام شده موفق می‌دانید؟

%
47% a. خیلی زیاد
29% b. زیاد
12% c. متوسط
12% d. کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۶

برنامه گفت و گوی سیاسی با هدف روشنگری در فضای سیاسی و ارائه تحلیلی منطقی به شیوه نقد منصفانه تقدیم می شود. این برنامه را چقدر به اهداف خود نزدیک می دانید؟

%
35% a. الف) خیلی زیاد
20% b. ب) زیاد
25% c. ج) متوسط
20% d. د) کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۷

برنامه سودای سیمرغ در انعکاس جشنواره فیلم فجر چقدر موثر عمل کرده است؟

%
31% a. الف) خیلی زیاد
25% b. ب) زیاد
38% c. ج) متوسط
6% d. د) کم

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ منقضی شده است.

نظزسنجی شماره ۱۸

برنامه های" شبکه گفت و گو" را در چه حوزه ای موفّق تر ارزیابی می کنید؟

%
10% a. اجتماعی
29% b. اقتصادی
38% c. سیاسی
14% d. علمی
10% e. فرهنگی

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۵/۱/۱۵ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۱۹

کدامیک از اولویت های موضوعی زیر را برای طرح در برنامه "صبح و گفت و گو" مناسب می دانید:

%
28% a. حوزه اقتصاد
11% b. حوزه سیاسی
14% c. حوزه فرهنگی
11% d. حوزه علمی
37% e. حوزه اجتماعی

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۵/۳/۱۵ منقضی شده است.

نظرسنجی شماره ۲۰

با توجه به شعار سال ۱۳۹۵ مهمترین رویکرد برنامه سازی شبکه رادیویی گفت و گو در حوزه اقتصاد چه باید باشد؟

%
36% a. تقویت تولید داخلی
4% b. قاچاق کالا و ارز
32% c. اشتغال جوانان
24% d. سیاست های خروج از رکود
4% e. سیاست های تشویقی اقتصادی

نظر سنجی غیر فعال شده است زیرا این نظر سنجی در ۱۳۹۵/۴/۲۶ منقضی شده است.
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی