گام دوم 1181 مورد در 3.8850 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع