صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه سی اُمین شنبه اعتراضی خود را نیز سپری کرد.