ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 5 شهریور 1401

مشاغل خانگی و توانمندسازی

1401/06/06
|
13:52

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم فاطمه زهتاب فرد(كارشناس اخبار اقتصادی)، خانم دكتر الهام موسوی ظفر(مشاور امور بانوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد)، خانم دكتر فاطمه كبیری فر(دكترای مدیریت فرهنگی و مشاور اقتصاد خانواده) و پروفسور داوود فدایی(استاد تمام دانشگاه امیركبیر، كارشناس اقتصادی و بنیانگذار حامیان اشتغال)

دسترسی سریع
ضرب سكه