ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 8 بهمن 1401

مدیریت استعداد در كسب و كارها

1401/11/08
|
17:10

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم دكتر زهرا ممتاز(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی)، دكتر علی داوری(عضو هیئت علمی دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران) و دكتر ابوالفضل عشقی(دكترای حرفه ای كسب و كار و بنیانگذار اولین شركت فروش خصوصی در ایران)

دسترسی سریع
ضرب سكه