شو پنجره بگشا هر روز از ساعت 10:00 به مدت 110 دقیقه

رادیو گفت و گو

شو پنجره بگشا

شو پنجره بگشا | 21 اسفند

شو پنجره بگشا | 21 اسفند

1398/12/21
|
12:14

با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، خانم نیرومند(مجری)، غفاریان(مجری) و ارتباط تلفنی با داریوش محمدی(گزارشگر)، محمدرضا خسروی(شركت كننده مسابقه و پرستار)، مهدی شكوری(سرپرست اداره كل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی) و خانم انسیه سیروسی(شركت كننده مسابقه و دانشجوی رشته پزشكی) مسابقه و جنگ تفریحی- پویش سبد مهربانی

دسترسی سریع
شو پنجره بگشا