جمعیت، حال، آینده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

جمعيت، حال، آينده

جمعیت، حال، آینده|27 اردیبهشت

جمعیت، حال، آینده|27 اردیبهشت

1399/02/28
|
14:29

بازخوانی محتوائی مفاد سیاستهای كلی جمعیت و نقد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، بحرینیان(كارشناس مجری)، دكتر خلیل علی محمدزاده(پزشك و استاد دانشگاه)، دكتر حسین مروتی شریف آبادی(دبیر گروه جمعیت موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران) و سید هادی كسائی زاده(خبرنگار و سردبیر خبرگزاری جامعه) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدجواد ابراهیمی(مدیر گروه دفتر فرهنگی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی)

دسترسی سریع
جمعیت، حال، آینده