بر بال سخن ---- از ساعت ---- به مدت ---- دقیقه

رادیو گفت و گو

بر بال سخن

بر بال سخن

پخش سخنرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ----

ساعت پخش برنامه: ----

مدت برنامه:---- دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بر بال سخن