برهان هر روز از ساعت 8:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو گفت و گو

برهان

برهان

پاسخ به شبهات توسط كارشناسان برنامه
* ویژه برنامه ماه رمضان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
برهان